Gebruiksvoorwaarden

Algemene informatie

De informatie die wij op onze website aanbieden, is van algemene aard. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Ook de hyperlinks naar andere informatiebronnen en websites bieden wij u enkel ter informatie aan. Trendy Decoration beheert die andere websites en de informatie die zich daarop bevindt niet en kan dus geen garantie bieden over de kwaliteit en/of volledigheid ervan.

Aan de informatie op deze website kunt u geen rechten ontlenen. Alleen de officiële wetten, decreten en besluiten, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, hebben rechtskracht.

Stelt u onjuistheden of gebreken vast in de informatie op de site Trendy Decoration.be, dan zouden wij het op prijs stellen dat u deze meldt.

Aansprakelijkheid

Trendy Decoration kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit het raadplegen of het gebruik van de informatie die op deze website wordt aangeboden, of van de externe websites waarnaar deze site verwijst.

Verder kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie die door technische fouten of onderbrekingen worden veroorzaakt.

Intellectuele eigendom

U hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits u de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.

Over de reproductie van de informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met de beheerder van deze website.

Trendy Decoration behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Bescherming van persoonsgegevens

De meeste informatie die wij op onze site aanbieden, is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

In bepaalde gevallen evenwel wordt u persoonlijke informatie gevraagd. Dat kan het geval zijn als u via de contactpagina een vraag stelt aan Trendy Decoration, als u wil inschrijven op een nieuwsbrief of op een studiedag, als u wil participeren aan een enquête of een discussieforum…

Wij willen daarbij uw persoonlijke levenssfeer eerbiedigen. Wij behandelen deze persoonsgegevens in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

Logbestanden

Tijdens uw bezoek aan de site Trendy Decoration verzamelen wij in logbestanden informatie zoals de bezochte pagina’s, het IP-adres van uw computer en het type browser dat u gebruikt. Wij verzamelen deze informatie uitsluitend voor de statistische analyse van bezoekerscijfers en –verkeer op de site, om het informatie- en dienstenaanbod beter af te stemmen op de behoeften van de gebruikers.

Cookies

De site maakt ook gebruik van zogenaamde ‘cookies’: kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Deze informatie doet uw bezoek aan de site sneller en efficiënter verlopen. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking van deze website garanderen.

Wijziging en kennisgeving privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor deze privacyregeling aan te passen, mits de gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze plaats.

Meer informatie

Meer informatie over de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer vindt u bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, onder meer op de website www.privacy.fgov.be

Met vragen over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht bij Trendy Decoration via onderstaand contactgegevens of via de contactpagina.